Amaçlarımız

Özel Doktorlar İlköğretim Okulu
İngilizce Dersi Öğretimi Genel Hedefleri


Özel Doktorlar İlköğretim Okulu olarak ana amacımız öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmaları, dört dil becerilerini kazanmalarını ve kendi dilleri dışındaki dillerde etkileşim ve iletişim kurmalarıdır. Bu amaçlar doğrultusunda okulumuzun İngilizce dersi genel hedefleri:
-    Dinlediği bir konuşmayı anlayabilen
-    Sözlü iletişim kurabilen
-    Basılmış yayınları takip edebilen
-    Yazılı iletişim kurabilen
-    Dil- kültür bağlamı içinde kültürel değerlerinin farkında olan
-    Sözlü yazılı iletişim kurmaya ve basın yayınlarını takip etmeye istekli olan,
-    Farklı kültür değerlerini hoşgörü ile karşılayabilen
Öğrenciler yetiştirmektir.
Bu genel hedefler doğrultusunda kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerimiz:
1-    Avrupa Konseyi eğitim komitesi dil gelişim dosyasında belirlenen ölçütlere uygunluğunu
2-    Yabancı dil öğrenmek bir eğlencedir fikrini benimsetmeyi, öğrendikleri dilden zevk almalarını,
3-    Öğrendikleri dili kullanarak kendilerini sözlü yazılı ifade etmelerini,
4-    Öğrendikleri dillerin konuşulduğu ülkelerin kültür değerlerini tanımalarını, anlamalarını, farklılıkları hoşgörü ile karşılamaları ve benimsemelerini
5-    Öğrendikleri dilde basılmış yayınları izleyebilmelerini
6-    İngilizce basılmış yayınları izleyebilmelerini
7-    Öğrencilerin İngilizce öğrenimleri süresince ve mezuniyetleri sonrasında dili öğrenmede kararlı olmalarını, bir üst öğrenim kurumunda öğrenimlerini başarı ile sürdürebilmeleri için gereken bilgi ve beceriyi kazanmalarını
8-    Öğrendikleri dili etkili kullanım amaçlı ve performans değerlendirme çalışmaları yapma, proje hazırlama, sunum yapma, münazaralara katılma, kompozisyon yazma, hikâye oluşturma, gazete, dergi ve okul pano hazırlama çalışmalarını yapmalarını
9-    Uluslararası projelere istekli bir şekilde katılabilmeleri
10-    Dilbilgisi kurallarını araç olarak kullanarak okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerinde gelişmeleri
11-    Öğrencilerin öz değerlendirmesini yapabilir durumuna gelmesini sağlamaktır.Değerlendirme Ölçütleri

1-    Uluslararası sınavlara öğrencileri hazırlamak amacıyla çeşitli yayınların hazırlamış olduğu Young Learners, KET, PET sınav yapraklarıyla öğrenciler sınava hazırlanacaktır.
2-    Öğrendikleri dilden zevk almaları için çeşitli drama, münazara, şarkı, şiir okuma, dans, sunumlar, grup çalışmaları, kompozisyon yazma, hikâye oluşturma, okul panolarını hazırlama gibi çalışmalar yaptırılacaktır.
3-    Öğrencilerin yaratıcı, üretebilen, gelişmeleri takip eden bireyler olmalarını sağlamak amaçlı proje çalışması yapılacaktır ve değerlendirilecektir.
4-    Kültürlerarası etkileşimi sağlayan etkinliklerin okul içinde ve okul dışında gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
5-    Öz değerlendirme için rubrikler uygulanacaktır.
6-    Çeşitli yabancı yayımları ( gazete, dergi) takip etmelerini sağlamak için güncel konularda tartışma yaptırılacaktır.
7-    SBS, hazırlık atlama ve uluslararası sınavlar için tarama testleri uygulanacaktır.

Özel Doktorlar İlköğretim Okulu 2011- 20012 Eğitim - Öğretim Yılı
İngilizce Zümresi Hedef Tablosu

1., 2., 3. Sınıflar

AMAÇ

HEDEF

EYLEM

İngilizce kitapların bir eğlence kaynağı olduğunu düşünmek.

Her seviyede, seviyelerine uygun bir kitap okumalarını sağlamak ve bir video kitabı tamamlamalarını sağlamak.

Her sınıf düzeyinde kitap listesi oluşturmak.

Öğretilen kelimeleri kullanarak başlangıç seviyesinde iletişim kurmak ve İngilizceyi kullanırken öğrencinin kendini rahat hissetmesini sağlamak.

1. sınıflar için en az 8-10 cümlelik, 2. Sınıflar için 10-12 cümlelik, 3. Sınıflar için 15 cümlelik diyaloglar ve canlandırmalar yaptırmak.

Ders işleyişinde dinleme becerisini geliştirmek ve konuşma becerisine ağırlık vererek diyaloglar oluşturmak, görsel materyallerden faydalanarak şarkı öğretmek ve dramalar yaptırmak.

Belirli gramer kalıplarını, sözcükleri ve noktalama işaretlerini kullanarak ve temel dilbilgisi kavramlarını vererek bilinen konularda anlam içeren basit, betimleyici cümleler yazabilmek.

1. sınıflar için en az 8-10 cümle, 2. Sınıflar için 10-12 cümle, 3. Sınıflar için 15 cümle yazdırmak.

Ders işleyişinde yazma becerisine ağırlık verilerek, ödevleri bu beceriler göz önüne alınarak vermek.

Bilinen konularda arkadaşlarını, öğretmenlerini ve kaydedilmiş materyalleri dinleyerek anlamak.

Seviyelerine uygun şarkılarla katılımlarını ve anlamalarını sağlamak.

Her ünitede konuyla ilgili şarkı öğretmek.

İngilizce dersinde yaptığı çalışmaları evde ailesi ile paylaşmak.

Veli ile daha yakın diyaloga girmek ve iletişimi güçlendirmek.

Veli ile iletişimi güçlendirmek amacıyla yazılı notlar göndermek.

2. ve 3. sınıf öğrencilerinin Avrupa Ortak Ölçüt çerçevesine göre STARTERS ve MOVERS sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak.

Başlangıç seviyesinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri geliştirmek.

Haftada iki saat ESOL çalışmalarına yönelik kitap takip ederek, hafta içi ödevlerle ve sınava yakın tarihlerde hafta sonu kurs çalışmalarıyla öğrencileri desteklemek.

Dört beceriyi içine alan, öğrencilerin kendi ürünleri olan projeler geliştirmek.

Her seviyeye uygun konuşma becerilerini ve kelime haznelerini geliştiren sunumlar yapmak.

Her sınıfın düzeyine uygun proje sergilemek.

Yabancı bir dilde kendilerini ifade edebilen bireyler yetiştirmek.

Tüm öğrencilerin kendi seviyelerinde ilerlemelerini sağlamak.

Ek çalışmalarla öğrencileri desteklemek.

 

 

4. Sınıflar

 

AMAÇ

HEDEF

EYLEM

Öğrencilerin anlama ve anladığını anlatabilme becerilerini geliştirmek.

Okunacak metinlerin ana temalarını ve anlatılmak istenen düşünceleri idrak etmelerini ve bunu birkaç cümle ile anlatmalarını sağlamak.

Dönem içerisinde her ünitede en az bir metin okutularak bu metinlerin ana tema ve düşünce yönünden sınıfça incelenecek ve tartışılacaktır.

Dilbilgisi ve imla kurallarını anlama ve kullanabilme.

Okunan metinleri dilbilgisi, imla ve telaffuz yönünden incelemek. Dilbilgisi ve telaffuz üzerine pratik yapmak.

Her kısa hikaye veya diyalog için telaffuz ve dilbilgisi çalışması yapmak.

Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek.

Öğrencilerin grup içerisinde okunan hikaye ile ilgili kısa bir performans sergilemelerini sağlamak.

Öğrencilere rol yapma etkinliğinin hazırlık ve sunumu hakkında bilgilendirme yapmak, daha sonra öğrencilerin hazırlığına rehberlik etmek. Son olarak öğrencilerin ders saati içerisinde rollerini oynamalarını sağlamak.

Öğrencilerin düşüncelerini yazılı ifade etmelerini sağlamak.

Kısa bir paragraf yazmayı öğrenmelerini sağlamak ve yazdıkları bu yapıların sürekli kullanımını sağlayarak konuşma alışkanlıklarını geliştirmek.

Haftada bir, paragraf veya kısa yazı çalışması yapmalarını sağlamak ve tamamlanan yazıları sınıfa sunmak.

Avrupa Ortak Ölçüt çerçevesine göre MOVERS ve FLYERS sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak.

A-1 seviyesinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek.

Haftada iki saat ESOL çalışmalarına yönelik kitap takip ederek farklı çalışma yapraklarıyla öğrencileri desteklemek.

Dört beceriyi içine alan, öğrencilerin kendi ürünleri olan projeler geliştirmek.

Her seviyeye uygun konuşma becerilerini ve kelime haznelerini geliştiren sunumlar yapmak.

Her sınıfın düzeyine uygun proje sergilemek.

Yabancı bir dilde kendilerini ifade edebilen bireyler yetiştirmek.

Tüm öğrencilerin kendi seviyelerinde ilerlemelerini sağlamak.

Ek çalışmalarla öğrencileri desteklemek.

 

.

 

5. Sınıflar

AMAÇ

HEDEF

EYLEM

Dikkatli ve açık yöneltilen soru ve yönergeleri anlayabilme.

Sınıf içinde sorulan soruları anlayıp cevap verebilmek.

Seviyelerine uygun kitaplar aracılığıyla soru cevap çalışmaları yaptırmak.

Yavaş ve dikkatli  konuşma olduğu zaman konuşmayı anlayabilmek.

Öğretmenlerin verdiği ve CD çalardan dinledikleri yönergeleri anlayabilmek.

Sınıf içinde öykü okutmak ve sorular sonrasında öğrencilerin ne anladığını tespit etmek.

Mesaj içerikli yazıları anlayabilmek.

Kartpostallar, yaş günü kutlamaları gibi özel günler için mesajlar ileten kartlar hazırlayabilmek.

 Her öğrencinin kartpostal hazırlamasını sağlamak ve uygulama yaptırmak.

Yaşadığı yeri, çevreyi tanımlayabilmek.

5. sınıf düzeyinde İngilizce konuşmasını sağlamak.

Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyleri söyleyebilmelerini sağlamak. Öğrendiklerini sunumlarla ve flash kartlar kullanarak ifade etmesini sağlamak.

Avrupa Ortak Ölçüt çerçevesine göre FLYERS sınavında başarılı olmalarını sağlamak.

A-2  seviyesinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek.

Haftada iki saat ESOL çalışmalarına yönelik kitap takip ederek farklı çalışma yapraklarıyla öğrencileri desteklemek.

Dört beceriyi içine alan, öğrencilerin kendi ürünleri olan projeler geliştirmek.

Her seviyeye uygun konuşma becerilerini ve kelime haznelerini geliştiren sunumlar yapmak.

Her sınıfın düzeyine uygun proje sergilemek.

Yabancı bir dilde kendilerini ifade edebilen bireyler yetiştirmek.

Tüm öğrencilerin kendi seviyelerinde ilerlemelerini sağlamak.

Ek çalışmalarla öğrencileri desteklemek.

 

 

6. Sınıflar

 

AMAÇ

HEDEF

EYLEM

 

Kelime dağarcığını geliştirmek

Avrupa Dil Konseyi’nin belirlemiş olduğu kelime sayısına ulaşabilme.

Her ders öğrenilen kelimeleri cümle içinde kullanma. Sınıf içerisinde öğrenilen kelimeleri içeren diyaloglar kurma.

Okunulan metinlerin ana fikrini kavrayabilme.

Okuduğunu anlama  ve yorumlama yeteneklerini geliştirme.

 

Okuma parçaları hakkında soru- cevap aktivitesi yapılacaktır

Yazma yeteneğini geliştirmek.

60-80 kelimelik essay yazabilme ve essay yazmanın kurallarını kavrayabilme.

Herhangi bir konu verilecek ve bu konu üzerinde fikir beyan edecek paragraf yazması istenilecektir.

Ör: Günlük tutma

Konuşma yeteneğini geliştirmek.

3-4 dakikalık  verilen konular hakkında konuşabilme ve sohbet edebilme.

Sınıf içinde gruplar oluşturularak debate yapılacaktır.

Dinleme yeteneğini geliştirmek.

Dinlediği İngilizce bir konuşmayı anlayabilme

Doğru telaffuzu sağlama.

Sınıf içerisinde ders kitabı eşliğinde dinleme çalışmaları yapılacak, çeşitli şarkı ve video ile desteklenecek

Yabancı bir dilde kendilerini iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek.

Tüm öğrencilerin kendi seviyelerinde ilerlemelerini sağlamak.

Ek çalışmalarla öğrencileri desteklemek.

Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesine göre KET sınavında başarılı olma

B1 seviyesinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri geliştirme

Yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilerin KET sınavına katılımlarını sağlamak.

 

 

7.Sınıflar

 

AMAÇ

HEDEF

EYLEM

Kompozisyon yazma

90 – 110 kelimeden oluşan kompozisyon yazma.

Ünitelerde yer alan konular çerçevesinde kompozisyon yazma türlerine giriş yapma ve sınıf gazetesi çıkarma

Yabancı dilde dinleme ve anlama becerilerini geliştirme

Gerçek hayata ilişkin konularda dinlediğini ve karmaşık sözel talimatları anlama

Her ünite sonunda bölümle ilgili DVD izleme ve sorularını cevaplama, seviyelerle ilgili şarkı dinleme etkinlikleri yapmak, dinledikleri hikâyeyi konuşma etkinliğine çevirme

Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesine göre PET sınavında başarılı olma

B1 seviyesinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri geliştirme

Yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilerin PET sınavına katılımlarını sağlamak.

Sözlü becerileri geliştirme ve akıcı hale getirme

Düşüncelerini yabancı dilde tartışabilme, akıcı bir şekilde kendini ifade edebilme, soru sorabilme ve yorum yapabilme

Sınıf içinde münazara yapıp, farklı görüşlere karşı kendi düşüncesini savunma, çeşitli canlandırma etkinlikleriyle birlikte dili akıcı ve anlamlı şekilde kullanma

Yabancı bir dilde kendilerini iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek.

Tüm öğrencilerin kendi seviyelerinde ilerlemelerini sağlamak.

Ek çalışmalarla öğrencileri desteklemek.

 

 

8. Sınıflar

 

AMAÇ

HEDEF

EYLEM

B1 düzeyinde kendini ifade edebilme

Olaylar ve deyimlerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade edebilme

Görseller yardımıyla sınıf içinde 5-7 dakikalık konuşma/ gösteri yapılacak

SBS’de başarı elde etme

SBS sorularını anlama, doğru cevap verme

MEB kitabı yardımı ile konular anlatılacak, eksikler tamamlanacak

Yazma becerilerini geliştirme

Seviyelerine uygun 160 -190 kelimelik kompozisyon yazabilme

Belirli bir kısmı verilen hikâye, eserin geriye kalan kısmını tamamlama. Kompozisyon oluşturma

Avrupa Ortak ölçüt çerçevesine göre PET sınavlarında başarılı olma

B1 seviyesinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri geliştirme

Yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilerin PET sınavına katılımlarını sağlamak.

Yabancı bir dilde kendilerini iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek.

Tüm öğrencilerin kendi seviyelerinde ilerlemelerini sağlamak.

Ek çalışmalarla öğrencileri desteklemek.

 
Etiketler:
AnasayfaGenel BilgilerVeliler İçinKayıtEğitimİKHedef BelirtkelerimizEnglish Cornerİletişim